(اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی (جلد دوّم جلیل دوستخواه

ISBN:

Published:

Hardcover

682 pages


Description

(اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی (جلد دوّم  by  جلیل دوستخواه

(اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی (جلد دوّم by جلیل دوستخواه
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 682 pages | ISBN: | 4.37 Mb

«بهفرخندگی سههزارمین سال زادروز زرتشت، که ازسوی یونسکو «سال زرتشت» اعلامشدهاست»اوستا، میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهنترین سرود و نوشتار ایرانیان و نامۀ دینی مزداپرستان است. بخشهای گوناگون اینمجموعۀ کهن، از زمانیدرحدود نیمۀ هزارۀ دوّم پیشازمیلاد بهبعدMore«به‌فرخندگی سه‌هزارمین سال زادروز زرتشت، که ازسوی یونسکو «سال زرتشت» اعلام‌شده‌است»اوستا، میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهن‌ترین سرود و نوشتار ایرانیان و نامۀ دینی مزداپرستان است. بخشهای گوناگون این‌مجموعۀ کهن، از زمانی‌درحدود نیمۀ هزارۀ دوّم پیش‌ازمیلاد به‌بعد پدیدآمد و درطول سده‌های متوالی از نسلی به نسلی‌دیگر رسید.گزارش ویراسته‌ای از «اوستا»، در شکل پذیرفتنی خود، باید گاهان پنجگانۀ زرتشت و همۀ دیگر نوشتارهای موجود اوستایی (پنج‌دفتر اوستای نو) را دربرگیرد؛ نگارشی متناسب با درون‌مایه و سبک و انشاء هریک‌از بخشهای متن اصلی و مبتنی‌بر دقّت کافی در حفظ مفاهیم اندیشگی و آموزه‌های اخلاقی و دینی و بن‌مایه‌های اساطیری و کلیدواژه‌های گاهانی و تعبیرها و اصطلاحهای اوستایی داشته‌باشد و درحدّ نخستین‌گام، با بیانی‌ساده و روان و دریافتنی، پرسشهای خوانندۀ پژوهندۀ امروزی را پاسخ‌گوید.گزارنده تکامل دانش «اوستاشناسی» را بر بنیاد پژوهشهایی‌که در خود «اوستا» و یا در «ادبیّات پارسی میانه» (وابسته به اوستا و مزدیسنا) در چند دهۀ اخیر در جهان و ایران صورت‌پذیرفته، درنظر داشته و تا آنجا که امکان‌یافته و توانسته، برداشتهای نو را –که برخی‌از آنها به‌طور نسبی و بعضی‌دیگر به‌تحقیق بر دریافتها و برداشتهای پیشین ترجیح‌دارد– درکار آورده است.•••:فهرست مطالب جلد دوّمادامه‌ی دفتر چهارم / ویسْپـِرَد •دفتر پنجم / خُرده‌اَوِستا •دفتر ششم / وَندیداد •پیوست‌ها •Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "(اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی (جلد دوّم":


veiro-grodzisk.onlinedlmbooks.website

©2014-2015 | DMCA | Contact us